SoRoTo A/S

(i det følgende benævnt ”almindelige betingelser”).

 

1 Anvendelsesområde          

Følgende bestemmelser gælder med hensyn til anvendeligheden af de almindelige betingelser:

1.1 De almindelige betingelser gælder for alle leverancer af varer og tjenesteydelser (i det følgende benævnt "produkterne") fra SoRoTo maskiner ApS (i det følgende benævnt "SOROTO") til enhver køber af sådanne produkter (i det følgende benævnt "køber"), medmindre andet er aftalt skriftligt. SOROTO og køber benævnes i det følgende "part" eller "parter".

1.2 De almindelige betingelser finder anvendelse sammen med enhver salgs-og/eller leveringskontrakt mellem SOROTO og køber (i det følgende benævnt "kontrakten").

1.3 I tilfælde af enhver uoverensstemmelse mellem kontrakten og disse almindelige betingelser har kontrakten forrang.

 

2 Leveringsbetingelser      

Alle handelsbetingelser, der er aftalt i kontrakten, skal fortolkes i overensstemmelse med Incoterms 2017. Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal alle leverancer fra SOROTO være Ex-Works (Incoterms 2017). 

 

3 Leveringstid og leveringssted – forsinkelse                   

Følgende bestemmelser gælder med hensyn til leveringstid og leveringssted og forsinket levering:

3.1 Levering anses for rettidig, når den foretages senest på den dato, der er angivet i kontrakten. Hvis der ikke er aftalt nogen leveringstid, vil levering ske på en dato, der skønnes rimelig af SOROTO.

3.2 Levering skal anses for at være foretaget, når produkterne er blevet henført til købers disposition i overensstemmelse med det samhandelsvilkår, der er aftalt i kontrakten. Hvis der ikke aftales et bestemt handelsvilkår skriftligt, skal handelsbetegnelsen Ex-Works (Incoterms 2017), der således finder anvendelse, anses for at være foretaget, når SOROTO har stillet produktet til købers disposition på SOROTOs lokaliteter, og køberen har modtaget meddelelse herom.

3.3 I tilfælde af at SOROTO ikke levere rettidigt, jf. artikel 3.1, som følge af force majeure, jf. artikel 9 i disse almindelige betingelser eller på grund af omstændigheder, som køberen kan holdes ansvarlig for, kan leveringstidspunktet forlænges inden for rimelige grænser. En sådan forlængelse må dog ikke overskride den frist, der er fastsat i artikel 9.2 i disse almindelige betingelser.

3.4 Hvis SOROTO undlader at foretage rettidig levering, jf. artikel 3.1, af andre grunde end dem, der er fastsat i artikel 3.3, kan køberen skriftligt anmode om, at leveringen foretages, og fastsætte en sidste rimelig frist på mindst 8 dage.

3.5 Køber er under ingen omstændigheder berettiget til at kræve erstatning for SOROTOs manglende levering. Dette gælder, uanset om en sådan manglende levering kan tilskrives SOROTO, medmindre en sådan udelukkelse anses for at være urimeligt.

 

4 Købspris – betalingsbetingelser     

Køber skal købe produkterne ved betaling af en købspris som fastsat i denne artikel 4:

4.1 Købsprisen for produkterne er prisen i henhold til SOROTOs handelsprisliste, der gælder på leveringstidspunktet. SOROTOs handelsprisliste kan ændres eller justeres af SOROTO på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

4.2 Medmindre andet aftales mellem parterne, er købsprisen i henhold til kontrakten forfalden og skal betales netto kontant uden modregning eller fradrag.

4.3 Betaling modtaget efter forfaldsdatoen som fastsat i artikel 4.2 og 4.4, og som nævnt på hver faktura, vil blive tilskrevet en rentesats på 2% (to procent) per måned plus en afgift på 100DKK pr. rykkerskrivelse.

4.4 Alle priser er eksklusive moms, fragt-, laste- og leveringsomkostninger, skatter, pålæg og andre afgifter, herunder, men ikke begrænset til, salgs-, brugs- og punktafgifter, merværdi og lignende skatter eller afgifter pålagt af en statslig myndighed.

 

5 Ejendomsforbehold – risiko for tab   

Følgende bestemmelser finder anvendelse vedrørende SOROTOs ejendomsforbehold og overgang af risiko for tab:

5.1 Produkterne skal forblive SOROTOs ejendom, indtil den fulde købspris, herunder transportomkostninger og andre omkostninger, som SOROTO afholder, og de beløb, som SOROTO er berettiget til i henhold til parternes kontraktforhold, er blevet afviklet fuldt ud.

5.2 Risikoen for tab overgår, når produkterne leveres, jf. artikel 3 i disse almindelige betingelser.

 

6 Garanti – Garantifraskrivelse   

SOROTO giver og fraskriver sig garantier vedrørende kontraktens udførelse i henhold til følgende bestemmelser:

6.1 SOROTO garanterer, at produkterne er uden fabrikationsfejl og fejl i materialer, når de anvendes under normal drift, og når de anvendes til det formål og under de betingelser, som de er konstrueret til, i en periode på to (2) år fra leveringsdatoen.

6.2 Garantireparationer skal udføres af autoriserede SOROTO service centre

6.3 Enhver brug af uoriginale reservedele, der ikke leveres af SOROTO, vil ugyldiggøre garantien

6.4 OVENSTÅENDE GARANTI ER EKSKLUSIV OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, BÅDE SKRIFTLIGE OG MUNDTLIGE. DETTE ER BORTSET FRA SÅDANNE GARANTIER, DER SKAL UNDERFORSTÅS FRA DE SPECIFIKATIONER, DER ER AFTALT I KONTRAKTEN, OG GARANTIER, DER KRÆVES I HENHOLD TIL UFRAVIGELIGE LOVE.

 

7 Krav i tilfælde af manglende overensstemmelse                  

Følgende regler gælder for købers ret til at rejse krav i tilfælde af SOROTOs misligholdelse af kontrakten på grund af manglende overensstemmelse i produkterne:

7.1 I tilfælde af at SOROTO misligholder kontrakten på grund af manglende overensstemmelse i produkterne, underretter køberen uden unødig forsinkelse SOROTO om overtrædelsen skriftligt. Hvis køberen har grund til at antage, at overtrædelsen kan medføre skader, skal meddelelse gives straks.

7.2 Hvis køberen undlader at give SOROTO skriftlig meddelelse om overtrædelsen inden for de frister, der er nævnt i artikel 7.1, er køberen afskåret fra at indlede søgsmål om misligholdelse af kontrakten mod SOROTO vedrørende den manglende overensstemmelse.

 

8 Begrænsning af retsmidler

I tilfælde af at produkterne ikke opfylder kravene, begrænses køberens ret til at rejse krav i henhold til følgende bestemmelser:

8.1 Købers krav mod SOROTO for alle tab eller skader som følge af manglende overensstemmelse af produkterne er begrænset til købsprisen for produkterne.

8.2 Hverken SOROTO eller dets leverandører er ansvarlige for eventuelle følgeskader. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, erstatning for tab af forretningsoverskud, forretningsafbrydelse, tab af forretningsoplysninger eller andre økonomiske tab som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge produktet. Ovenstående gælder, selvom køberen har informeret SOROTO om muligheden for sådanne skader.

8.3 SOROTO kan vælge mellem at; (i) refundere købsprisen for produkterne minus et rimeligt beløb for brug, (II) reparere produkterne, eller (III) udskifte produkterne; dog forudsat at produkterne returneres til SOROTO sammen med acceptabelt købsbevis inden for fjorten (14) kalenderdage, efter køberen opdagede den manglende overensstemmelse.

8.4 På alle returnerede produkter vil der være et gebyr på 20% af den fakturerede pris, medmindre andet er aftalt skriftligt.

 

9 Force majeure   

SOROTOs ansvar er i tilfælde af force majeure begrænset som følger:

9.1 SOROTO er ikke ansvarlig for misligholdelse af sine forpligtelser over for køberen i det omfang, overtrædelsen er forårsaget af begivenheder, der ligger uden for SOROTOs rimelige kontrol, og som SOROTO ikke kunne forudse eller undgå, herunder, men ikke begrænset til, industrielle tvister, brand, krig, konfiskation, valutakontrol, restriktioner, transport hindringer, magt restriktioner, embargoer på import eller eksport og manglende levering fra underentreprenører forårsaget af hændelsesforløb eller begivenheder som nævnt ovenfor.

9.2 Uanset enhver anden bestemmelse i disse almindelige betingelser kan hver af parterne opsige den pågældende kontrakt ved skriftlig meddelelse til den anden part, hvis opfyldelsen heraf bliver hindret i mere end fire (4) måneder af en force majeure-årsag som beskrevet i artikel 9.1.

 

10 Statslige regler og krav

SOROTO påtager sig ikke at garantere, at produkterne overholder særlige statslige regler og krav, der er bekendtgjort inden for den jurisdiktion, hvor køberen er bosat. Køberen forpligter sig således til at videregive eventuelle særlige statslige regler og/eller krav, der skal overholdes med hensyn til produkterne. Sådanne statslige regler og/eller krav skal udtrykkeligt nævnes i kontrakten for at være bindende for parterne.

 

11 Bestemmelsernes uafhængighed        

Hvis en bestemmelse i de almindelige betingelser eller kontrakten ikke kan håndhæves eller er ugyldig af hvilken som helst grund, vil de øvrige bestemmelser i de almindelige betingelser eller kontrakten være upåvirket af en sådan bedrift.

 

12 Lovvalg   

Disse almindelige betingelser skal fortolkes i henhold til og reguleres af dansk lovgivning. De danske lovvalgsregler finder dog ikke anvendelse.

 

13 Bindende og obligatorisk voldgift        

Forudsat at parterne ikke er i stand til at nå til enighed om en mindelig løsning inden for en rimelig tidsfrist og senest tyve (20) kalenderdage efter indledningen af forligsdrøftelserne, skal tvisten, kontroversen eller kravet, der udspringer af eller i forbindelse med disse almindelige betingelser (uanset om det er kontraktmæssigt eller erstatningsretsmæssigt), herunder tvister vedrørende gyldigheden af dette afsnit om værneting, afgøres af det danske Voldgiftsinstitut i henhold til denne institutions procesregler.

Værnetinget er København. Hvis den pågældende tvist udgør Euro 100.000,00 eller derunder, skal voldgiftspanelet bestå af en (1) voldgiftsmand. Hvis den pågældende tvist overstiger euro 100.000,00, består voldgiftspanelet af tre (3) voldgiftsmænd. 

Resultatet af voldgiften skal være endeligt og bindende for parterne, og voldgiftsdommer(ne) skal efter eget skøn have beføjelse til at tildele den vindende part rimelige omkostninger og advokatsalærer.

 

Januar 2019